Till innehåll på sidan

4–6

Sjöängsskolans mellanstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett årskurslag. Varje klass har en mentor och pedagogerna från eftermiddagsverksamheten samverkar i klasserna under skoldagen.

Organisation och personal 

Eleverna kan ha sin mentor i alla teoretiska ämnen eller så möter de två lärare, exempelvis en lärare i svenska, SO–ämnena och engelska och en annan lärare i matematik och NO–ämnena. Lärarna i årskurslagen samarbetar kring eleverna i årskursen och eleverna blir trygga med ett större antal vuxna som de lär känna.  

Eleverna har sitt eget klassrum och byter endast lokal vid ämnen såsom idrott, musik och slöjd. Eleverna har tillgång till en personlig dator i undervisningen. Mellanstadiet är mobilfritt och elevernas telefoner tas om hand under hela skoldagen. 

Rasten  

Rasten är en viktig del av skoldagen. Vi uppmuntrar till rörelse och samspel och erbjuder flera vuxenledda rastaktiviteter. Lekar, spel, dans och bollsporter såsom pingis, basket, fotboll och bandy är exempel på aktiviteter som eleverna önskar genom elevrådet. Det är framförallt pedagogerna från eftermiddagsverksamheten som planerar och leder rastaktiviteter. 

Den förutsägbara dagen med tydlig lektionsstruktur, meningsfulla raster och att ha flera trygga vuxna runt sig bidrar till att eleverna på Sjöängsskolan är trygga och att det är studiero på lektionerna.  

Dela:
Kategorier: