Elevhälsa

Elevhälsa är hela skolans angelägenhet. Elevhälsoteamet ska fungera som en
stödorganisation för lärare och skolledning. Elevens bästa ska alltid vara i fokus.
Vi ser på barn och ungdomar utifrån ett helhetsperspektiv. Vårt uppdrag är att ge
alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet. Med detta menar vi att vi
ska skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö som främjar varje elevs
kognitiva utveckling, sociala och emotionella kompetens samt psykiska och
fysiska hälsa.

All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når alla mål. Alla barn
utvecklas inte i samma takt och inte utan stöd eller hjälp från omgivningen. De
elever som av sociala eller kunskapsmässiga skäl hamnar i en svår
inlärningssituation hjälper och stödjer vi särskilt på olika sätt. När elev, föräldrar
eller skola upplever svårigheter, så ser vi tillsammans på elevens hela situation,
utreder elevens behov av stöd, och upprättar ett åtgärdsprogram.

Dela:
Kategorier: