Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

Vi ska skapa en god lärmiljö och en positiv lärsituation för eleverna - det är skolans ansvar att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet.

All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når målen. Elevhälsoteamet, EHT, är en stödfunktion till arbetslagen. EHT är ett tvärprofessionellt team där medlemmarnas kompetenser möjliggör förståelse ur olika synvinklar kring en elev. EHT arbetar med både operativa elevhälsofrågor och strategiska utvecklingsfrågor för ett främjande elevhälsoarbete.

EHT består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Skolläkare är adjungerande medlem.

Dela: