Till innehåll på sidan

Elevledighet - Sjöängsskolans policy

Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

Den nya skollagen säger såhär om ledigheter för elever:

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.  (Skollagen kap 7, § 18).

Elever kan inte ta semester från skolan, även om man åtar sig att ta igen det man missat. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete så därför vill vi att både elever och pedagoger är här där det händer. Därför beviljas längre ledighet endast vid synnerliga skäl. Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana
personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökans baksida så att vi kan
göra en bedömning i varje enskilt fall.

På Sjöängsskolan har klasslärare/mentorer befogenhet att bevilja kortare
ledigheter för enskilda angelägenheter upp till två dagar per läsår. Ledigheter
överstigande två dagar per läsår beslutas av skolledningen.

Om ni som föräldrar, trots vårt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta ert barn
vara frånvarande från skolan för till exempel en semesterresa, så är det ert val som
vårdnadshavare. Frånvaron registreras som ogiltig på terminsintyg/betyg. Vi vidtar
inga ytterligare åtgärder mot dem som ändå tar ledigt men vi visar här tydligt
Sjöängsskolans policy för ledigheter.

Du hittar blanketten för ledighetsansökan bland våra andra blanketter.

Dela:
Kategorier: