Sjöinformen november 2016

Vi är nu inne i den sista delen av höstterminen och vi kan se att hösten hittills har präglats av ett bra klimat på skolan. I Sjöinformen november vill vi berätta om pågående arbete som för våra elevers lärande framåt.

Fokusgrupp kring ”synligt lärande”. En morgon v. 43 träffades en fokusgrupp med nio elever åk 7-9, två lärare, biträdande rektor och rektor för att diskutera hur vi tydliggör målen i undervisningen och ger återkoppling på elevernas lärande. Det blev ett spännande samtal med de som verkligen är experter på ämnet, nämligen eleverna. På mötet var vi eniga om att det önskade läget är att varje elev på Sjöängsskolan vet vad hen ska kunna/göra för att nå sina mål och att alla elever får återkoppling av sina lärare som kan hjälpa dem framåt. Vi listade goda exempel på vad som görs bra idag och konkreta tankar om vad vi kan göra mer av. Fokusgruppen kommer att träffas igen under året vi kommer att göra en motsvarande fokusgrupp på samma tema i mellanstadiet.

Språklyftet på fritids. På fritids har vi fantastiska möjligheter att komplettera undervisningen och utveckla förmågor hos eleverna. All fritidspersonal arbetar nu under hösten med en internutbildning kring hur vi i olika situationer på fritids kan utveckla elevernas språk. Utbildningen har blivit så uppskattad och värdefull att vi har beslutat oss för att fortsätta även under vårterminen.

Om tioåriga flickors betydelse för världens framtid handlade det om vid det celebra besök som skolan har haft v. 42 i årskurs 4 och 5. Utbildningsminister Gustav Fridolin och stadschef Björn Andersson från UNDAP, FN, valde att förlägga lanseringen av en FN-rapport till oss på Sjöängsskolan. Rapporten handlar om betydelsen av tioåriga flickors utveckling världen över för att världen i stort ska kunna nå de 17 globala hållbarhetsmålen till 2030. Eleverna i åk 4 och 5 diskuterade under veckan de globala målen, sina egna drömmar inför framtiden och vad Sverige bör göra för att målen som ska kunna bli uppfyllda till 2030. De fick förbereda frågor och vid en samling i idrottshallen fick fyra elever representera klasserna och ställa frågor till ministern och FN. Det var högtidligt och en stämning i luften av viktiga frågor. Nivån var hög, både på elevernas frågor och på deras engagemang och intresse kring frågorna. Både elevernas, ministerns och FN:s viktigaste slutsats var att skola och utbildning, globalt framförallt för flickor, är det allra viktigaste för att de globala målen ska nås.

Tema USA. Årskurs 7-9 arbetar under v. 45 med tema USA med tanke på veckans presidentval. Innehåll: Presidentvalet – så funkar det, Civil rights, nyhetsinslag och filmvisning. Dessutom har husmor lovat att bjuda på ”amerikanska delikatesser” i matsalen hela veckan.

Fysisk miljö påverkar lärandet. I vår nya paviljong har nu åk 3 funnit sig väl tillrätta och trivs med lärmiljön. De textila golven påverkar ljudmiljön och bidrar till att det blir tystare och lugnare i huset. I B-huset kommer en rejäl ansiktslyftning påbörjas inom kort. Vi kommer att sätta upp ljudabsorbenter i taken i korridorer och trapphus, vilket kommer att bidra till att det blir tystare och lugnare även här. Alla väggar i B-huset kommer att målas om och vi kommer få ny belysning. Tidplanen för renoveringen är inte helt klar, men elever och vårdnadshavare i mellanstadiet kommer att bli uppdaterade så snart vi vet mer.

Fysisk aktivitet påverkar lärandet. Vi är glada över att vi i år kan erbjuda extra idrott till elever som behöver extra motorisk träning. Vi har tre grupper igång, en i låg-, mellan- respektive högstadiet med elever som nu får möjlighet att både träna motorik under lekfulla former och finna sig tillrätta med en ökad rörelseglädje. Initiativet har tagits väldigt väl emot av deltagande elever och deras vårdnadshavare. Vi fortsätter att försöka skapa möjligheter för fysisk aktivitet i vardagen för alla elever. Åk 3 har sprungit eller gått ”kyrkvarvet” regelbundet en bra bit in på hösten. Mellanstadiet hade en fantastisk skoljogg med kämpaglädje trots hällande regn, kyla och rusk. Dessa är bara två av många exempel på rörelse i vardagen på Sjöängsskolan.

Psykosocial miljö påverkar lärandet. Rektor och två elever från 7-9:s elevråd var nyligen inbjudna till Föräldraföreningens klassombudsmöte. Temat för kvällen var trygghet och trivsel och vi berättade om skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Skolans VI-team kartlägger läget på skolan två tillfällen per läsår, all personal har fått fortbildning i normkritiska förhållningssätt och elevrådet 7-9 har en pågående handledning under året på samma tema. Sammantaget säger kartläggningar som vi gör att de flesta av våra elever trivs och känner sig trygga i skolan, lite över snittet jämfört stadens skolor. Vi känner oss dock inte nöjda med detta. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga, trivas, känna delaktighet i skolans miljö och ha goda relationer till både kamrater och vuxna.

MVP. Vi har nu kommit halvvägs i den utbildning som våra elever i åk 7 får kring våldsprevention, MVP (Mentors in Violence Prevention). Eleverna lär sig om vad våld är, hur det uppstår och programmet stärker elevernas förmåga och mod att aktivt ta avstånd från alla former av våld. Om våra elever aktivt tar avstånd från vardagliga skojbråk, taskiga kommentarer och trakasserier, tror vi att vi förutom att vi förebygger våld, får ett tryggare socialt klimat och därmed också ett bättre studieklimat på skolan. Vi genomför detta program i samarbete med Johan Skytteskolan och arbetet utvärderas av forskare på uppdrag av Skolverket. Så här långt in i programmet kan vi konstatera att våra elever i åk 7 tycker att utbildningen är viktig och bra och att vi måste säkerställa att vi fortsätter att arbeta med frågorna även efter programmets sju tillfällen. Under höstlovet ägnade den personal som arbetar med programmet en dag åt att planera just detta, så fortsättning följer!

Föräldramöten åk 3 och 6 planerar vi för till slutet av november. Inbjudan kommer inom kort till berörda vårdnadshavare.

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, Mats Olsson, Janne Green, Hasse Nilsson

Dela:
Kategorier: