Ett skolbibliotek i världsklass

Sjöängsskolans skolbibliotek har av DIK utnämnts till ett skolbibliotek i världsklass, något som vi förstås är väldigt stolta över.

Vi har satsat på vårt skolbibliotek! Heléne Törnfeldt, vår skolbibliotekarie, har massor med kunskap, kompetens och energi och hon brinner för att göra våra elever till ännu mer läsande och lärande människor. När vi fick möjlighet att anställa Heléne på heltid så gjorde vi det vilket har gjort att själva utvecklingsarbetet kring biblioteket har fått ett helt annat utrymme än tidigare. Vi har också fixat till själva lokalen. Den är många elevers favoritplats på skolan!

Vår rektor Angela Svensson har tillsammans med Heléne funderat bredare och vidare kring bibliotekets funktion. De har pratat mycket om hur skolbiblioteket kan bidra till undervisningen, till media- och informationskunskapen i skolan och kring hur samarbetet mellan lärarna och fritidspersonalen kan utvecklats. Angela har sedan bidragit med att också organisera för att detta skall ske, till exempel genom att tillsätta en arbetsgrupp med representation från olika stadier och verksamheter som tog fram vår skolbiblioteksplan eller genom att Heléne fått genomföra inspirations-workshops med all fritidspersonal kring läsningens sköna konst, detta och en hel del andra saker.

Vi ser att den spetskompetens kring MIK som skolbibliotekarien besitter kommer att vara en enormt viktig tillgång ju mer digitaliserad skolan och undervisningen blir. Likaså att läsningen av fysiska böcker och glädjen i läsa blir allt viktigare att bygga en grund för i ett allt mer digitaliserat samhälle. Läsning av böcker fyller en annan funktion och utvecklar andra och viktiga förmågor än digital läsning. Att skapa läsglädje och egen motor för att läsa är en av de bästa saker vi kan ge våra elever. Så skolbibliotekets roll kommer fortsättningsvis att vara superviktig och vi behöver utveckla integreringen med undervisningen i övrigt.

Grundarbetet är viktigt. Det är bra att börja med att formulera sig kring: Vad ska skolbiblioteket fylla för syfte, vilka är målen, vilken kompetens behöver vi och hur skapar vi förutsättningar för detta? En väl förankrad skolbiblioteksplan, en bra välkomnande lokal samt sist men inte minst, en skolbibliotekarie som brinner för sitt jobb. Som Heléne sa när hon började på vår skola och presenterade sig första upptaktsdagen: Ni kanske tror att skolbiblioteket ligger där borta i A-huset, men ni har fel – det är jag som är skolbiblioteket!

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande (från DIK:s webbplats):

Ett skolbibliotek i världsklass:
• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:
• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
• ger eleverna verktyg för källkritik
• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
• är navet i den digitala kunskapsskolan!

Om du vill läsa mer:

DIK.s nyhet om utnämningarna: (extern webbplats): https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/har-ar-arets-skolbibliotek-i-va...

Mitt i Söderorts artikel (extern webbplats): https://mitti.se/nyheter/sjoangsskolans-bibliotek-varldsklass/?omrade=li...

Dela: