Till innehåll på sidan

Organisation

Sjöängsskolan leds av rektor Angela Svensson, och tre biträdande rektorer med huvudansvar för verksamheten i årskurserna F-3 (Hans-Olof Nilsson), 4-6 (Carolin Heyer), respektive 7-9 (Mats Olsson). Tillsammans ansvarar skolledningen för skolans pedagogiska utvecklingsarbete.

Skolan är organiserad i arbetslag, årskursvisa åk F-3 och 7-9, samt ett gemensamt arbetslag åk 4-6. Varje arbetslag leds av arbetslagsledare som tillsammans med skolledningen utgör skolans ledningsgrupp. Skolan har sex förstelärare med uppdrag som inbegriper både ämnesutveckling såväl som skolövergripande utvecklingsfrågor.

Sjöängsskolan är organiserad i årskursvisa arbetslag. Arbetslagen består av personal med kompletterande kompetenser. Målsättningen är att den kompetens som behövs för elevernas utveckling ska finnas i varje arbetslag så långt detta är möjligt. I de lägre åldrarna arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans under elevernas hela skoldag. För åk 4 till 6 finns en öppen fritidshemsverksamhet, fritidsklubben. F-3 och åk 7-9 är organiserade i fyra respektive två arbetslag och 4-6 bildar i sin tur ett arbetslag.

I skolans elevhälsoteam, EHT, ingår två skolsköterskor, en kurator, fyra specialpedagoger, en fritidsassistent, en studie- och yrkesvägledare och en skolpsykolog. EHT:s uppdrag är att både som tvärprofessionellt team och genom sina inbördes kompetenser stödja skolans kärnuppdrag. Skolan har tillgång till skolläkare. EHT leds av rektor.
Skolans stödfunktioner består av administration, vaktmästeri och skolmåltid. Skolans tillagningskök är under ombyggnation och till dess att nytt kök och renoverad matsal är klart levereras skollunchen från Eriksdalsskolan. Skolan flyttar in i nytt kök och matsal i januari 2021.

Dela:
Kategorier: