Organisation

Sjöängsskolan leds av rektor Angela Svensson, och tre biträdande rektorer med huvudansvar för verksamheten i årskurserna F-3 (Hans-Olof Nilsson), 4-6 (Carolin Heyer), respektive 7-9 (Mats Olsson). Tillsammans ansvarar skolledningen för skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare som tillsammans med skolledningen utgör skolans ledningsgrupp. Vi har sju förstelärare med uppdrag som inbegriper både ämnesutveckling såväl som skolövergripande utvecklingsfrågor.

Sjöängsskolan är organiserad i årskursvisa arbetslag. Arbetslagen består av personal med kompletterande kompetenser. Målsättningen är att den kompetens som behövs för elevernas utveckling ska finnas i varje arbetslag så långt detta är möjligt. I de lägre åldrarna arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans under elevernas hela skoldag. För åk 4 till 6 finns en öppen fritidshemsverksamhet, fritidsklubben. F-3 och åk 7-9 är organiserade i fyra respektive två arbetslag och 4-6 bildar i sin tur ett arbetslag.

I skolans elevhälsoteam, EHT, ingår skolsköterska, kurator, specialpedagoger, fritidsassistent, studie- och yrkesvägledare samt rektor och biträdande rektorer. EHT:s uppdrag är att stötta de pedagogiska arbetslagen i sitt arbete. Vi har också tillgång till skolläkare och tar in extern skolpsykologkompetens vid behov.

Sjöängsskolans stödfunktioner, administration, vaktmästeri, IT samt skolmåltid ingår i arbetslag Wagner. Vi har ett eget tillagningskök som tillagar cirka 900 portioner per dag av hög kvalitet.

Dela:
Kategorier: