Särskilt stöd

Antal: 3

 • Specialpedagog

  Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar. All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når målen, men alla elever utvecklas inte i samma takt och inte utan stöd från omgivningen. De elever som av olika skäl hamnar i en svår inlärningssituation hjälper och stödjer vi på olika sätt och här har specialpedagogerna en viktig roll.

   

  Specialpedagoger

  Kristina Månsson. Arbetar mot förskoleklassen och årskurs 1-3.

  Telefon: 08-508 21 440

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  Skolkurator: Maria Ekman

  Telefon: 08-508 21 408

  E-post: maria.ekman@edu.stockholm.se

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.