Till innehåll på sidan

Särskilt stöd

Antal: 3

  • Specialpedagog

    Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar. All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når målen, men alla elever utvecklas inte i samma takt och inte utan stöd från omgivningen. De elever som av olika skäl hamnar i en svår inlärningssituation hjälper och stödjer vi på olika sätt och här har specialpedagogerna en viktig roll.

  • Skolkurator

    Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  • Elevhälsa

    Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.