Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 11

 • VI-teamet

  På Sjöängsskolan finns ett antimobbningsteam, kallat VI-teamet, som jobbar både med främjande arbete, förebyggande insatser och akuta ärenden. VI står för Värdegrund och Individ. VI-teamet träffas en gång per vecka för ett kortare möte.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat handledning till personal, klassrumsobservationer, stödsamtal mm. Skolpsykologen hjälper också till att hänvisa elever och vårdnadshavare till andra instanser vid behov för att få rätt insatser.

 • Specialpedagog

  Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar. All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når målen, men alla elever utvecklas inte i samma takt och inte utan stöd från omgivningen. De elever som av olika skäl hamnar i en svår inlärningssituation hjälper och stödjer vi på olika sätt och här har specialpedagogerna en viktig roll.

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • Person som ser trött/uppgiven ut framför en uppslagen bok

  Orka mer - plugga bättre

  Ibland kan det kännas svårt/jobbigt att ha ork till allt och att hinna med att plugga så bra som man själv skulle önska.

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

 • Sociala medier logotyper

  Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier.

 • Frånvaroanmälan

  Vårdnadshavare rekommenderas att, innan 08.00, frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via appen/SMS-tjänsten som finns.

  Kategorier: