Skolfakta

Antal: 49

 • Skolbibliotek

  Välkommen till skolbiblioteket. Biblioteket är öppet alla dagar mellan 8-16.00. När skolbibliotekarien är på besök i en klass är skolbiblioteket stängt. I biblioteket får ditt barn en lugn plats att läsa på, söka information, arbeta i grupp eller arbeta på egen hand.

  Skolbibliotekets öppettider

  Du är välkommen till skolbiblioteket alla dagar mellan 8-16.00

  Öppettider varierar beroende på att bibliotekarien är på klassbesök. 

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat handledning till personal, klassrumsobservationer, stödsamtal mm. Skolpsykologen hjälper också till att hänvisa elever och vårdnadshavare till andra instanser vid behov för att få rätt insatser.

  Utredning kring inlärningssvårigheter hos elever kan göras vid stora skolsvårigheter. En sådan utredning initieras av klasslärare och specialpedagog. Utredningar kring ADHD och autism görs ej av skolpsykologen.

 • Dags att söka skola 2020

  Har du ett barn som fyller sex år under 2020, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

  Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på https://grundskola.stockholm/sok-skola/

  Kategorier:
 • Söka skola 2018 v2

  Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Har ditt barn inte gått i förskoleklass, kan du söka direkt till årskurs 1 under samma tidsperiod.

  Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor genom att gå till http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/

  Kategorier:
 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Kontakt

  Hur hittar jag till Sjöängsskolan

  Vår besöksadress

  Gripsholmsvägen 29

  Parkering på angränsade lokalgator.

  Telefon: 08-508 21 400

 • SMILE - Erasmus+

  Sjöängsskolan är tillsammans med fyra partnerskolor (från Belgien, Irland, Spanien och Österrike) med i ett Erasmus+ projekt.

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  Skolkurator: Maria Ekman

  Telefon: 08-508 21 408

  E-post: maria.ekman@edu.stockholm.se

 • Studie- och yrkesvägledare

  Målet med studie- och yrkesvägledningen på Sjöängsskolan är att alla elever ska känna sig rustade för en framtid i ständig förändring. Alla Sjöängsskolans elever ska genom sin skoltid fått goda förutsättningar för att kunna hantera frågor som rör egna val av studier och yrken och därigenom kunna genomföra medvetna val och ta ett eget ansvar för dessa.

  Studie- och yrkesvägledaren på Sjöängsskolan är central i arbetet med information, vägledning och i viss mån även i undervisningen inom området. Alla elever på Sjöängsskolan har tillgång till Studie- och yrkesvägledaren.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården tar vid efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar i förskoleklass. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden. Hälsosamtalen och undersökningarna är naturliga kontaktytor med elever och föräldrar. Skolhälsovården utför också enklare sjukvård.

  Vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC avslutas på högstadiet. Fr.o.m.

 • Fritidsklubben 4-6

  Fritidsklubben är en så kallad öppen verksamhet. Detta innebär att föräldrar och barn själva bestämmer om, när och hur ofta barnet ska vara på ”eftis”. För många barn är 10-12-årsåldern en brytningstid.

 • Fritids F-3

  Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

 • 7-9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i två arbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare.

 • 4-6

  I Sjöängsskolans mellanstadium är personalen organiserad i ett arbetslag. Arbetslaget består av ämneslärare och resurslärare och till arbetslaget är även en specialpedagog knuten.

 • F-3

  Sjöängsskolans lågstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag vardera. Sammanlagt finns fyra arbetslag för F-3.

 • Organisation

  Sjöängsskolan leds av rektor Angela Svensson, och tre biträdande rektorer med huvudansvar för verksamheten i årskurserna F-3 (Hans-Olof Nilsson), 4-6 (Carolin Heyer), respektive 7-9 (Mats Olsson).

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter
  för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

 • Skolrestaurang

  Under perioden augusti 2019 till december 2020 renoveras vårt kök och matsal och maten levereras från Eriksdalsskolan. VI har även en tillfällig matssalspaviljong från januari 2020 till december 2020 under tiden renoveringsarbetet pågår.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag som elev är frånvarande.

  Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen (länk till extern webbplats, kräver e-legitimation) eller via SMS-tjänsten som finns.

  Om du inte har möjlighet att logga in i SSkolplattformen eller skicka SMS är det följande telefonnummer som gäller:

  Telefonnr för frånvaroanmälan (innan 08.00)

  Åk F-9: 08-508 21 421

  Kategorier:
 • Föräldraföreningen

  Föräldraföreningen verkar för att vara en länk mellan föräldrar och skolan. Genom föräldraengagemang samarbetar föräldraföreningen med skolledningen och håller regelbundna klassombudsmöten.

  Andra föreningsaktiviteter är föräldravandring och temakvällar med inbjudna föreläsare.

  E-post: ffsjoangsskolan@gmail.com

 • Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst år 6 till 9 är medlemmar. Avgiften är 20 kronor per år och för denna ringa summa kan eleverna delta individuellt eller i lag i olika idrotter i Skol-DM och Skol-SM. Elever som får förmånen att representera Sjöängsskolan i dessa sammanhang är de elever som sköter sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt och uppträder juste mot varandra och vuxna i och utanför skolan.

  Målsättning och möjligheter

 • Förskoleklassen

  Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Förskoleklassen kallas ibland för ”sexårs” eller ”sexårsverksamhet”. Det är en egen frivillig skolform.

 • 7-9

  Denna sida är en samlingssida för högstadiet och alla de klasser som ingår där.

  Vi har två arbetslag för högstadiet:

  Kategorier:
 • Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7-9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö. Man kan lyssna på musik, spela biljard, pingis, spel m.m., även för utomhusbruk. Elevcafeterian sköter eleverna i samarbete med fritidsassistenterna. I cafeterian kan man köpa frukost, såsom varma rågfrallor, frukt och yoghurt. Verksamheten har öppet alla dagar, från 08.30 till 14.00.

   

  I elevcafeterian arbetar vi med att:

 • Ansökan till Sjöängsskolan

  Vi känner oss glada och stolta över att du är intresserad av att söka till Sjöängsskolan. Mellan den 15 januari till den 15 februari är det skolvalsperiod i Stockholms stad och då hänvisar vi till Stockholms stads sida "Söka skola". Gällande ansökan övriga tider är du välkommen att höra av dig till skolans expedition, dit du förstås också är välkommen att vända dig för eventuella frågor. Du kan också vända dig direkt till den skolledare som ansvarar för respektive skolår enligt informationen nedan:.

  Expedition

  E-post: sjoangsskolan@edu.stockholm.se

  Telefon: 08-508 21 400

  F-3

  Ansvarig skolledare är Hans-Olof Nilsson. Han kan nås på;

 • Sjöinformen

  Sjöinformen är ett informationsbrev riktat till vårdnadshavare med barn/ungdomar som går på Sjöängsskolan. Sjöinformen kommer ut två till tre gånger per termin.

 • Kvalitet och resultat

  Skolans kvalitet kännetecknas av det som sker i vardagen. I varje möte, i varje klassrum, i varje elev. Resultatet av vardagens kvalitet följer vi systematiskt upp genom att mäta olika resultat. De resultat som varje år mäts och följs upp är bland annat betyg och nationella prov samt brukarundersökningen för elever och vårdnadshavare.

  Sjöängsskolans systematiska kvalitetsarbete sker på olika nivåer. Dels hos den enskilde medarbetaren; lärarna som kontinuerligt utvärderar sin egen undervisning och all personal som gör utvärderingar utifrån sina uppdrag.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan. Det kollegiala lärandet är vår väg till ständiga förbättringar. Viktiga värden för oss är kunskapsfokus, trygghet och trivsel, goda relationer, bra bemötande, gott ledarskap på alla nivåer och ordning och reda.

  Vi arbetar för ett gott studieklimat och arbetsro genom struktur och tydlighet. Vi startar och avslutar lektioner på liknande sätt över hela skolan och vi arbetar med att tydliggöra målen och återkoppla elevernas lärande.

 • Blanketter

  Denna samlingssida för blanketter används inte längre.

  För att hitta blanketter, klicka på denna länk.

 • 9c

  Klassföreståndare

  Linda Gustafsson och Sofia Persson

  Kategorier:
 • 9b

  Klassföreståndare

  Martin Hemmingsson och Marie Lindgren

  Kategorier:
 • Värdegrund

  Sjöängsskolans värdegrund – kunskap och allas lika rätt. Maximal inlärning för varje elev 

  Sjöängsskolan är en arena för lärande. Vi ger eleven optimala förutsättningar till både kunskapsutveckling och social och emotionell utveckling. Varje elev som lämnar oss ska ha haft en god kunskapsutveckling med goda studieresultat.

 • Elever/vårdnadshavare

  Via Elever/vårdnadshavare-ingången kommer såväl elev som förälder att hitta den information som handlar om skolarbetet under terminens/läsårets gång.

  Kategorier:
 • Start

  Välkommen till Sjöängsskolan!