Till innehåll på sidan

VI-teamet

På Sjöängsskolan finns ett antimobbningsteam, kallat VI-teamet, som jobbar både med främjande arbete, förebyggande insatser och akuta ärenden. VI står för Värdegrund och Individ.

VI-teamet träffas en gång per vecka för ett kortare möte. Den tiden används huvudsakligen för att diskutera aktuella ärenden och fördela arbetsuppgifter kring dessa. En gång i månaden är mötet förlängt för att möjliggöra fördjupande planering och analys kring kartläggning, aktiviteter och övriga frågor.  

Att VI-teamet finns, vad det gör och vilka som är med i teamet kommuniceras till eleverna på olika sätt. Bild på teamet finns uppsatt i skolans lokaler och teamet presenterar sig vid läsårsstart i alla klasser.  

VI-teamet fungerar som stöd till personalen i skolans olika arbetslag genom input och information kring lagstiftning och rutiner och som bollplank och stöd vid utredning och åtgärder kring trakasserier och kränkande behandling. VI-teamet använder sig bl. a. av lösningsfokuserade samtal och supportgrupper som verktyg. 

Det är också VI-teamet som håller i kartläggningen bland eleverna som sker varje termin enl. skolans Likabehandlingsplan. 

Kartläggning görs för att upptäcka risker för kränkningar, trakasserier och diskriminering och också för att undersöka:  

  • I vilken utsträckning trakasserier och kränkningar förekommer  
  • Vilken typ av trakasserier och kränkningar som förekommer  
  • Trygghet, socialt perspektiv  
  • Trygghet, rumsliga skolmiljön inne och ute  
  • Kontakt med vuxna på skolan  
  • Vilka insatser gällande förebyggande arbete som behöver fokuseras på  

Alla elever har en klassföreståndare eller mentor som man i första hand ska vända sig till, alternativt till fritidspersonalen. Om man av någon anledning inte vill vända sig till klf/mentor så kan man vända sig till någon i skolans VI-team eller någon i skolledningen. Alla kan ta emot en anmälan om kränkande behandling eller diskriminering. 

Dela:
Kategorier: